Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πρόσληψη Στελέχους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Mediterranean Wireless Innovation - WiNNOVATE>, No. 1G-MED08-525» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «MED Programme 1st Call of Projects'Α Proposals» που συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Παιδείας, &Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων)...

...  στο πλαίσιο Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ο ΕΛΚΕ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, µε σύµβαση έργου περιορισµένης χρονικής διάρκειας.

Ο υποψήφιος που θα αναλάβει ερευνητικό έργο στο χώρο της ασύρµατης καινοτοµίας πρέπει να διαθέτει τα εξής:
• διδακτορικό δίπλωµα,
• σηµαντική εµπειρία και αριθµό επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια στο χώρο του σχεδιασµού, της αποδοχής, αξιολόγησης και επιχειρηµατικής αξιοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων
• προηγούµενη εµπειρία συµµετοχής σε ερευνητικά έργα παρόµοιου αντικειµένου. (ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρµογή καινοτόµων ασύρµατων/κινητών υπηρεσιών).
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο µέχρι τις 20/5/2011 καταθέτοντας βιογραφικό σηµείωµα µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλους σπουδών κλπ.) στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (στο φάκελο να αναγράφεται και ο κωδικός: ΕΡ-1653-01).
http://www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου