Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χίου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου.

ΔΕ29 Οδηγών (απορριμματοφόρων)
ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (απορριμματοφόρων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου - Δημοκρατίας 2 – Χίος – ΤΚ 821 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, υπ' όψιν κας Γρηγοροπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 22713-50817).


Πηγή: diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου