Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Αίτηση του ΑΛΤΕΡ για υπαγωγή στο άρθρο 99

Στο άρθρο 99 ζητάει να υπαχθεί ο τηλεοπτικός σταθμός Alter, ύστερα από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο Πρωτοδικείο σύμφωνα με το έγκυρο www.typologies.gr. Το σάιτ γράφει ότι  oι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι των τραπεζών και της  Argo Capital αποφάσισαν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, η οποία θα εκδικαστεί στις 15 Ιουνίου. Αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση.

Το site www.newsbomb.gr του Κώστα Χαρδαβέλα γράφει μεταξύ άλλων τα εξής:
“Οπως ενημέρωσε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Alter κ. Ζέρβα, η κ. Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, διευθύντρια νομικών υπηρεσιών του σταθμού, σήμερα αποφασίστηκε από τους μετόχους, τις τράπεζες, τις διαφημιστικές και το κυπριακό fund Argo, η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο άρθρο 99.
Η προσφυγή στο άρθρο 99 προστατεύει τις χρεωμένες εταιρίες από τους πιστωτές τους και διασφαλίζει για ένα διάστημα τη λειτουργία τους. Φυσικά συνοδεύεται από περικοπές και απολύσεις, αφού η επιχείρηση υποχρεώνεται να καταθέσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας. Από την άλλη πλευρά, για να κάνει δεκτό το δικαστήριο του αίτημα του Alter, για υπαγωγή στο άρθρο, θα πρέπει ο σταθμός να καταβάλει οπωσδήποτε μέρος των οφειλομένων στους εργαζόμενους.
Είναι εξαιρετικά πρόωρο να μιλήσει κανείς για "σωτηρία του Alter", αλλά δεδομένου του απόλυτου αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί, η σημερινή εξέλιξη τουλάχιστον δίνει μία ελπίδα για καταβολή χρημάτων σε 700 οικογένειες που επί 4 μήνες παραμένουν απλήρωτες! Παράλληλα, αφήνει ένα φως ανοιχτό για το μέλλον του σταθμού- αν τελικά καταφέρει στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος να εξυγιανθεί.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της "Ελεύθερης Τηλεόρασης" που είναι τηλεοπτικός σταθμός, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία της. Την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να ενημερωθούν για το πότε θα εισπράξουν τα χρήματα τους, πώς θα αμείβονται κατά το διάστημα που το Alter θα λειτουργεί με τους όρους του άρθρου 99 και ποιό είναι το πλάνο απολύσεων και περικοπών που πρόκειται να εφαρμοστεί- κάτι που δυστυχώς θεωρείται βέβαιο ότι θα συμβεί”.
Tι ακριβώς προβλέπει η υπαγωγή στο άρθρο 99. (Προπτωχευτική διαδικασία).  Από το www.opengov.gr
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο. Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να υπαγάγει πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του ο οφειλέτης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δύνανται να αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία αυτή.


2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν πιθανολογείται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών θα ληφθούν υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών.


3. Οι σκοποί της § 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.


4. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106β. Στην τελευταία περίπτωση η συμφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας.


5. Η απαιτούμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει βάσει απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη σύγκληση τέτοιας συνέλευσης, με την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης από πιστωτές που σχηματίζουν την κατά το άρθρο 106α απαιτούμενη πλειοψηφία.


6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου είναι παραδεκτή μόνο αν συνυποβληθεί ταυτόχρονα και με το ίδιο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παρ. 2. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης αναστέλλει με την ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης πτώχευσης μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης. Ως λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η πάροδος της κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσμίας, καθώς και η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 6. Σε περίπτωση που το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με την απόφαση, με την οποία επικυρώνει τη συμφωνία.


7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεμούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποβολής σε διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή και μετά από αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή η αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για συνεκδίκαση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.


8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 6.


9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 παρ. 1 στοιχ. (γ) κ.ν. 2190/1920 αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσμία που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3190/1955 αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.


10. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

http://www.lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου