Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Blogger is back

What a frustrating day. We’re very sorry that you’ve been unable to publish to Blogger for the past 20.5 hours. We’re nearly back to normal — you can publish again, and in the coming hours posts and comments that were temporarily removed should be restored. Thank you for your patience while we fix this situation. We use Blogger for our own blogs, so we’ve also felt your pain.

Here’s what happened: during scheduled maintenance work Wednesday night, we experienced some data corruption that impacted Blogger’s behavior. Since then, bloggers and readers may have experienced a variety of anomalies including intermittent outages, disappearing posts, and arriving at unintended blogs or error pages. A small subset of Blogger users (we estimate 0.16%) may have encountered additional problems specific to their accounts. Yesterday we returned Blogger to a pre-maintenance state and placed the service in read-only mode while we worked on restoring all content: that’s why you haven’t been able to publish. We rolled back to a version of Blogger as of Wednesday May 11th, so your posts since then were temporarily removed. Those are the posts that we’re in the progress of restoring.

Again, we are very sorry for the impact to our authors and readers. We try hard to ensure Blogger is always available for you to share your thoughts and opinions with the world, and we’ll do our best to prevent this from happening again.

Posted by Eddie Kessler, Tech Lead/Manager, Blogger
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Τι μια απογοητευτική ημέρα. Είμαστε πολύ λυπηρό το γεγονός ότι έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν στο Blogger για το παρελθόν 20,5 ώρες. Είμαστε σχεδόν πίσω σε κανονικό - μπορείτε να δημοσιεύσετε και πάλι, και τις επόμενες θέσεις ώρες και τα σχόλια που είχαν αφαιρεθεί προσωρινά πρέπει να αποκατασταθεί. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας ενώ εμείς διορθώσετε αυτή την κατάσταση. Χρησιμοποιούμε Blogger για τα blogs μας, έτσι έχουμε αισθανθεί επίσης τον πόνο σας.

Εδώ είναι τι συνέβη: κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εργασίας συντήρησης Τετάρτη το βράδυ, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της διαφθοράς ότι η συμπεριφορά επηρεάζεται του Blogger. Από τότε, bloggers και οι αναγνώστες μπορούν να έχουν βιώσει μια ποικιλία των ανωμαλιών, συμπεριλαμβανομένων διαλείπουσας διακοπές, εξαφανίζονται θέσεις, και φθάνουν σε ακούσιες blogs ή σελίδες σφαλμάτων. Ένα μικρό υποσύνολο του Blogger χρηστών (εκτιμούμε 0,16%) μπορούν να αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα ειδικά για τους λογαριασμούς τους. Χθες γυρίσαμε Blogger σε μια κατάσταση προ-συντήρηση και τοποθετείται στην υπηρεσία σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση, ενώ ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση όλου του περιεχομένου: ότι είναι ο λόγος που δεν ήταν σε θέση να δημοσιεύσει. Εμείς επανέρχεται σε μια έκδοση του Blogger από την Τετάρτη 11 Μαΐου, οπότε τα μηνύματα σας από τότε είχαν αφαιρεθεί προσωρινά. Αυτές είναι οι θέσεις που είμαστε στην πρόοδο της αποκατάστασης.

Και πάλι, λυπούμαστε πολύ για τις επιπτώσεις στους δημιουργούς και τους αναγνώστες μας. Προσπαθούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε το Blogger είναι πάντα στη διάθεσή σας για να μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις σας με τον κόσμο, και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πάλι.

Αναρτήθηκε από Eddie Kessler, Tech μόλυβδο / Manager, Blogger
http://buzz.blogger.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου