Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Φραγμούς στα spam θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Φραγμούς στα διαφημιστικά email, sms και mms, αλλά και τις διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις και τα fax, τα λεγόμενα spam, θέτει με οδηγία της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σκοπός της οδηγίας αυτής, είναι η ταυτοποίηση του χρήστη ο οποίος επιθυμεί να λαμβάνει spam για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την εν λόγω οδηγία επιδιώκεται η εφαρμογή ενός συστήματος ("opt-out") το οποίο για την αποστολή spam απαιτεί την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποδέκτη του διαφημιστικού email, sms, κ.λπ.

Αντίθετα, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αποστολή spam χωρίς τη συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας απέκτησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποδέκτη νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης παρόμοιας συναλλαγής και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι παρέχει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, με τρόπο εύκολο και σαφή (σύστημα "opt-out").
Ακόμη, ο χρήστης που ενδιαφέρεται να λαμβάνει διαφημιστικά email, κ.λπ. πρέπει να το δηλώνει γραπτά ή με ηλεκτρονικό τρόπο και η δήλωσή του μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε.
Επίσης, όταν ο συνδρομητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει κατ' αρχάς να επιβεβαιώνει ότι ο συνδρομητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στη διεύθυνση αυτή.
Η δήλωση συγκατάθεσης στην περίπτωση αυτή γίνεται, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδρομητή ή χρήστη σε ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας, είτε με άλλο τρόπο, όπως π.χ. μέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Η ίδια επιβεβαίωση, για τη συγκατάθεση αποστολής μηνυμάτων, ακολουθείται και για την αποστολή sms και mms στα κινητά τηλέφωνα, όπως και για τα μηνύματα μέσω fax σε σταθερά τηλέφωνα.
Τέλος, η οδηγία, στην οποία περιλαμβάνονται τεχνικά μέτρα για την αποφυγή μαζικής αποστολής μηνυμάτων, συνοδεύεται από παράρτημα με παραδείγματα εφαρμογής των ορθών πρακτικών αποστολής spam.

http://www.goodnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου